Category Archives: Javne nabavke

Javna nabavka 1/2020 merači protoka gasa i merno regulacione stanice

Category : Javne nabavke Vesti

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020 мерачи протока гаса и мерно регулационе станице

 

Poziv meraci

Izmenjena KD Gas Тemerin – merno-regulaciona oprema 2020

KD Gas Тemerin – merno-regulaciona oprema 2020

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovora

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Јавна набавка – Набавка ручног преносног апарата за детекцију истицања природног гаса на ДГМ у ЕX заштити

Category : Javne nabavke

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2018 су добра – Набавка ручног
преносног апарата за детекцију истицања природног гаса на
ДГМ у ЕX заштити
Назив и ознака из општег речника набавке:
38431100 – Апарати за детекцију гаса
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Poziv za podnosenje dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – detektor


Javna nabavka – teretno vozilo

Category : Javne nabavke

Врста наручиоца: Дистрибуција и снабдевање гасом
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке : набавка добара
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара – теретног возила; редни број јавне набавке 3/2018;

ознака из општег речника набавке: 34131000 – теретно возило.
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности
Критеријум за доделу уговора: избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП
„Гас“, Новосадска 421, Темерин http://www. jpgastemerin.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ЈП „Гас“, Новосадска 421, Темерин, са обавезном назнаком на лицу коверте:”Понуда за јавну набавку добара-набавка возила, ЈНМВ бр.3/2018-НЕ ОТВАРАТИ”
поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – vozilo

 


Javna nabavka – Merači protoka gasa i opreme za merenje protoka

Category : Javne nabavke

Naziv predmeta:   Nabavka merača protoka gasa i opreme za merenje              protoka
Vrsta postupka:   Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:   Dobra
Opšti rečnik nabavke   38421000 – Oprema za merenje protoka

                                       38421110   –   Merači protoka gasa
Rok za podnošenje ponuda
17.10.2018 do 09:00h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Mesto, datum i čas otvaranja ponuda
17.10.2018  09:30h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Status nabavke   Otvoren

Poziv za podnošenje dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenj o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka – Usluga održavanja odorizatora i odorizacija prirodnog gasa

Category : Javne nabavke

Naziv predmeta:   Usluga održavanja odorizatora i odorizacija prirodnog gasa
Vrsta postupka:   Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:   Usluge
Opšti rečnik nabavke  71314000 – usluga u obalsti energetikei srodne usluge

                                50531200 – usluge popravke i održavanja gasnih uređaja

Rok za podnošenje ponuda
06.06.2018 do 09:00h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Mesto, datum i čas otvaranja ponuda
06.06.2018. nakon isteka roka za dostavljanje ponuda  u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Status nabavk: otvorena javna nabavka

Poziv odorizacija 2018

Konkursna dokumentacija JNMV 1-2018

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka – Merači protoka gasa i opreme za merenje protoka

Category : Javne nabavke

Naziv predmeta:   Nabavka merača protoka gasa i opreme za merenje protoka
Vrsta postupka:   Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:   Dobra
Opšti rečnik nabavke   38421000 – Oprema za merenje protoka

                                      38421110   – Merači protoka gasa
Rok za podnošenje ponuda   
22.06.2017 do 09:00h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Mesto, datum i čas otvaranja ponuda   
22.06.2017 09:30h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Status nabavke   Otvoren

Poziv za podnošenje dokumentacije

Konkursna dokumentacija

 

Izmenjen poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje broj I

Odgovor na pitanje broj II

Odgovor na pitanje broj III

Odgovor na pitanje broj IV

Odluka o dodeli ugovora