Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja

Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja

Category : Vesti

Na osnovu člana 39 stav 1, a u vezi sa čanom 414. stav 1. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” broj 145/12),

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na 314. sednici od 16. novembra 2015. godine doneo je 

ODLUKU

o davanju saglasnosi na planove preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica

Daje saglasnost na:

1) Plan preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica u objektima postojećih kupaca, odnosno proizvođača prirodnog gasa broj 386 koje je doneo nadzorni odbor javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa “Gas Ruma”, Ruma, na sednici od 25. septembra 2015. godine