Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja

Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja

Kategorija : Vesti

Na osnovu člana 39 stav 1, a u vezi sa čanom 414. stav 1. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” broj 145/12),

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na 314. sednici od 16. novembra 2015. godine doneo je 

ODLUKU

o davanju saglasnosi na planove preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica

Daje saglasnost na:

1) Plan preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica u objektima postojećih kupaca, odnosno proizvođača prirodnog gasa broj 386 koje je doneo nadzorni odbor javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa “Gas Ruma”, Ruma, na sednici od 25. septembra 2015. godine 


Leave a Reply