Author Archives: master

OBAVEŠTENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Category : Vesti

Obaveštavamo vas da u ponedeljak 03.10.2022.g na GMRS Temerin planiramo radove na zameni neispravnog dela armature.

Iz tog razloga vršimo privremenu obustavu isporuke pr. gasa za široku potrošnju Temrein (NS-15-1) u intervalu od 09.00h do 15.00h.


Odluku o ceni gasa i Odluka o davanju saglasnosti na cenu

Category : Vesti

Poštovani potrošači, u prilogu objavljujemo uvid u cenu prirodnog gasa za javno  snabdevanje kao i o davanju saglasnosti na odluke o ceni.

Odluka o ceni gasa 01.07.2022

Odluka o davanju saglasnosti

 

 


gas2

Obaveštenje o kratkotrajanom prekidu isporuke

Category : Vesti

Poštovani potrošači, u prilogu objavljujemo dopis koji smo primili od TRANSPORTGAS SRBIJA:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da u utorak, 21.06.2022. na GMRS Temerin planiramo izvođenje radova na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima.

Iz tog razloga ćemo na ovoj stanici izvršiti kratkotrajan prekid isporuke pr. gasa u utorak, 21.06.2022. u intervalu od 06.00h do 20.30h.

Pozdrav,

Борис Гушић дипл. инж. маш.

Рук. РЈ Транспорт Нови Сад

Пут шајкашког одреда бр.3. Нови Сад

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“доо Нови Сад

Булевар ослобођења бр. 5, Нови Сад,,Obaveštenje o uvidu u račun

Category : Vesti

Poštovani potrošači na našem sajtu možete videti Vaš račun za gas i karticu potrošnje u delu: Korisnički servis – Pregled računa.
U polje Korisnik upisujete šifru potrošača (000xxxx), a polje lozinka je JMBG za fizička lica ili PIB za pravna lica (ukoliko su upisani u našoj bazi podatka), u suprotnom javite se na brojeve telefona 843-633; 843-655).

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju,

Srdačan pozdrav,
JP Gas Temerin


Obaveštenje o prekidu snabdevanja

Category : Vesti

Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa da će usled radova na glavnoj merno-regulacionoj stanici (GMRS) u Temerinu u četvrtak 06.08.2020. doći do privremenog prekida u isporuci prirodnog gasa u naseljima Temerin, Bački Jarak i Sirig, u periodu od 09-15 časova.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Hvala na razumevanju.

Obavestenje


Javna nabavka 1/2020 merači protoka gasa i merno regulacione stanice

Category : Javne nabavke Vesti

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020 мерачи протока гаса и мерно регулационе станице

 

Poziv meraci

Izmenjena KD Gas Тemerin – merno-regulaciona oprema 2020

KD Gas Тemerin – merno-regulaciona oprema 2020

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovora

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JP Gas Temerin Vanredno stanje

Category : Vesti

U Republici Srbiji je proglašeno vanredno stanje, stoga JP Gas Temerin donosi sledeće mere

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA GASA

Odluka JP Gas Temerin

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE Corona (1)


Јавна набавка – Набавка ручног преносног апарата за детекцију истицања природног гаса на ДГМ у ЕX заштити

Category : Javne nabavke

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2018 су добра – Набавка ручног
преносног апарата за детекцију истицања природног гаса на
ДГМ у ЕX заштити
Назив и ознака из општег речника набавке:
38431100 – Апарати за детекцију гаса
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Poziv za podnosenje dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – detektor


Javna nabavka – teretno vozilo

Category : Javne nabavke

Врста наручиоца: Дистрибуција и снабдевање гасом
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке : набавка добара
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара – теретног возила; редни број јавне набавке 3/2018;

ознака из општег речника набавке: 34131000 – теретно возило.
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности
Критеријум за доделу уговора: избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП
„Гас“, Новосадска 421, Темерин http://www. jpgastemerin.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ЈП „Гас“, Новосадска 421, Темерин, са обавезном назнаком на лицу коверте:”Понуда за јавну набавку добара-набавка возила, ЈНМВ бр.3/2018-НЕ ОТВАРАТИ”
поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – vozilo